Elektronik Belge Direk Entegrasyon Yazılımı (e-fatura,e-arşiv fatura,e-irsaliye...)

Doğrudan Entegrasyon; E-Fatura, E-İrsaliye, E-Arşiv Fatura... kısacası elektronik belgelerin aracı (entegratör) kullanmadan, müşterinin ERP yazılımından alınarak doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması işlemidir. Ankara Yazılım E-Fatura Yazılımı müşterinin ERP sisteminden aldığı veriyi GİB standartlarında elektronik belgeye dönüştürerek güvenli bir şekilde GİB sistemine aktarmakta ve GİB sistemden müşteriye gelen bilgileri alarak ERP sistemine geri vermektedir.

Gönderici birim elektronik belgelerin oluşturulması, kontrolü, imzalanması, iletilmesi ve saklanması ile GİB tarafından gönderilen elektronik belgelerin kontrolü, işlenmesi ve saklanması GİB e-belge yönetimi standartlarında yapılmaktadır.

Ürün Özellikleri

 • Müşterinin internet iletişim altyapısını kullanır. (ADSL,G.SHDSL,Fiber Internet …)
 • Haberleşmede SSL sertifikası ile HTTPS protokolünü kullanarak güvenli iletişim sağlar.
 • XML datayı müşteri yazılımından alır. Geçerlilik kontrolü yapar, imzalar ve GİB sistemine gönderir.
 • GİB sisteminden müşteriye gelen faturaları otomatik alır ve müşteri yazılımına verir.
 • GİB ile yapılan haberleşmelerdeki tüm zarfları / sistem yanıtlarını / uygulama yanıtlarını arşivler ve tüm hareketleri loglar.
 • Fatura bilgileri alıcı ve satıcı dışında 3.kişiler tarafından görülmediği için ticari sırların ifşası mümkün değildir.
 • Yedekleme işletme içinde ve işletme dışında olmak üzere iki yöntemle yapılır. Böylece felaket durumlarında veri kaybı riski ortadan kaldırılmış olur.
 • İşletme bu sistemi kendi kaynaklarıyla yönettiği için aracı (entegratör) maliyeti ve entegratör sorunları yoktur.

e-Fatura Uygulamasının Teknik Mimarisi

Teknik açıdan e-Fatura Uygulaması, sistem üzerinde önceden tanımlanmış olan kullanıcıların belirlenen standartlara uygun elektronik belgeleri, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısını ifade etmektedir.

Sözkonusu mesajlaşma altyapısı aşağıda yer alan hedefler üzerinde geliştirilmiştir:

 • 1. Altyapıyı kullanacak tüm tarafların merkezi biçimde tanımlanması suretiyle kolay erişimin sağlanması,
 • 2. Mesaj yapılarının standartlara bağlanması suretiyle tüm kullanıcıların veri tanıma ve işleme hususunda ortak bir noktada buluşturulması,
 • 3. Yazılımın tek bir mesaj çeşidi yerine birbirinden farklı mesajları kolaylıkla taşıyabilmesi,
 • 4. Esnek bir tasarım ile mesajların taraflar arasında dağılımında mümkün olabildiğince fazla alternatif kanalın kullanılabilmesinin sağlanması.

Bu hedefler kapsamında e-Fatura Uygulamasında;

 • 1. Taraflar Mali Mühür Sertifikaları, Nitelikli Elektronik Sertifikaları ve merkezi bir adres yönetim modülü aracılığı ile uygulama üzerinde tanımlanmıştır.
 • 2. e-Fatura açısından UBL 2.0. standardı esas alınarak özelleştirme yapılmış ve sonuçta UBL TR 1.0 paketi oluşturulmuştur.
 • 3. Uygulamada dolaşan mesajların, Standart Business Document Header-GS1 standardına uygun bir zarfın içinde dolaştırılması sağlanmıştır.
 • 4. Uygulama bir merkez etrafında tanımlanacak “gönderici birim” ve “posta kutusu” yazılımları aracılığı ile çalışacaktır. Bu yapılar birbirinden bağımsız rolleri yerine getirmekte olup, farklı yazılım altyapıları içerisine kolaylıkla entegre edilebilirler.


Gönderici birim ile posta kutusunun uygulama içerisinde oynadıkları roller “Entegrasyon Kılavuzları” içerisinde yer almaktadır.


e-Fatura Uygulamasında “Merkez” modülünün yapısı ile uygulamanın genel mimarisi aşağıda yer almaktadır.Teknik tasarımı itibari ile mesajların taraflar arasında dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan sistem içerisinde, herhangi bir arayüz bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile elektronik fatura uygulamasının taraflar arasında kullanımı tamamı ile uygun yazılım entegrasyonlarının oluşturulması ile gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde oluşturulacak çözümler, işletmelerin kendi bünyelerinde yer alan ERP (Enterprise Resource Planning) çözümlerinin uyarlanması şeklinde olabileceği gibi bu konuda geliştirilecek bazı özel yazılım çözümlerinin de geliştirilmesi mümkündür.

Başkanlık tarafından geliştirilen E-Fatura Portalı da, bu arayüzlerden sadece birisini ifade etmekte olup, uygulama ile ilgili temel fonksiyonları içermektedir.


Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, büyük defterin ve bu defter beratlarının elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale gelmiştir.

Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması Platform bağımsız yapıda çalışmaktadır. Herhangi bir muhasebe programından yevmiye verilerini alarak resmi e-defter ve beratlarını oluşturabilmektedir. Gelir İdaresinden Uyumlu Program onayı alarak, gerçek ve tüzel kişilerin yevmiye, kebir ve bunlara ait beratlarını Gelir idaresinin belirlediği XBRL standartlarında oluşturabilmektedir.